KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU WMYŚLENICACH.PL

 1. Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Gaczyńska działająca pod firmą wMyślenicach.pl Maria Gaczyńska, ul. Kazimierza Wielkiego 236, 32-400 Myślenice, NIP: 6812075273.
 3. Może Pani/Pan skontaktować się także z nami pisząc na adres: [email protected]
 4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  – stały adres IP,

  – adres e-mail (w przypadku uzupełnienia przez Panią/Pana formularza kontaktowego), ewentualnie także imię i nazwisko – gdy zawierają się w adresie mailowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skorzystać z formularza kontaktowego.

 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  – prawidłowego funkcjonowania Portalu (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);

  – prowadzenia przez Administratora statystyki odwiedzin Portalu (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);

  – kontaktu z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) i następnie archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

  – ustalenia autora materiałów zamieszczonych na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);

  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

  – wynikających ze współpracy z naszymi partnerami, podwykonawcami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

  – ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

 6. Pani/Pana dane osobowe w odpowiednim zakresie mogą być udostępnianie: naszym pracownikom i współpracownikom i podmiotom zewnętrznym.
 7. Czas przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania tych danych:

  – stały adres IP: przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. osiągnięcia celów związanych z realizacją i rozwojem strony oraz w razie potrzeby – zgodnie z przepisami określającymi termin przedawnienia z ewentualnych roszczeń;

  – e-mail, a ewentualnie także imię i nazwisko: zgodnie z przepisami określającymi termin przedawnienia z ewentualnych roszczeń.

  Nie będziemy przechowywać danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  – żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;

  – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy dane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO) – przestaniemy przetwarzać te dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po naszej stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana;

  – żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody;

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO.