REGULAMIN PUBLIKOWANIA NA PORTALU WMYŚLENICACH.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady publikowania materiałów na Portalu wMyślenicach.pl przez użytkowników Portalu.
 2. Właścicielem Portalu wMyślenicach.pl jest Maria Gaczyńska działająca pod firmą wMyślenicach.pl Maria Gaczyńska, ul. Kazimierza Wielkiego 236, 32-400 Myślenice.
 3. Materiałami publikowanymi na portalu mogą być wiadomości tekstowe, zdjęcia, materiały audio oraz filmy.
 4. Publikowanie materiałów odbywa się na podstawie umowy nieodpłatnego korzystania przez właściciela Portalu z tych materiałów. Umowa ta zawierana jest przez fakt akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opublikowania materiałów na Portalu.
 5. Umowa, o której mowa w pkt 4 zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie bez wskazywania powodu, poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na adres siedziby właściciela portalu lub na adres jego poczty internetowej: [email protected]
 6. Użytkownik publikując materiały wskazuje swój adres e-mail, który pozostaje do wiadomości właściciela Portalu oraz podmiotów współpracujących i nie jest publikowany na Portalu.
 7. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi przesłanie materiałów. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w tutaj.
 8. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza materiały wyraża zgodę na nieodpłatną ich publikację na Portalu na następujących polach eksploatacji:

  – publiczne udostępnianie na Portalu, w całości lub we fragmentach,

  – utrwalanie drukiem oraz cyfrowo, w całości lub we fragmentach,

  – zwielokrotnianie drukiem oraz cyfrowo, w całości lub we fragmentach,

  – udostępnianie odpłatne i nieodpłatne podmiotom współpracującym drukiem oraz cyfrowo, w całości lub we fragmentach,

  – obróbki cyfrowej,

  – nieodpłatnego wykorzystania wizerunku użytkownika.

 9. Przesyłając materiał użytkownik oświadcza, że ma prawo do dysponowania materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, a informacja zawarta w przesłanym materiale jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 10. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w przesyłanych materiałach wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku na Portalu. Użytkownik przedstawi na piśmie zgodę tych osób na każde żądanie właściciela Portalu.
 11. Użytkownik przesyłając materiał ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 12. Zabronione jest przesyłanie materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych oraz wirusów.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na zezwalanie przez właściciela Portalu osobom trzecim na korzystanie z przesłanych materiałów.